تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

جلسه بیست و سوم: بررسى اصل وحدت در انسانیّت و تابعیّت شهروندان