تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

جلسه دوم: اهمیّت و ضرورت طرح بحث نظریه سیاسى اسلام

در جلسه قبل، فهرست مباحث نظریه سیاسى اسلام و محورهاى انتخاب شده براى بحث در این زمینه را به عرض شنوندگان عزیز رساندم تا توجه داشته باشند كه در این سلسله مباحث چه مطالبى عرض خواهد شد. امروز در حدى كه خداوند متعال توفیق بدهد، درباره اهمیّت این بحث و ضرورتش در شرایط فعلى جامعه‌مان سخن خواهیم گفت.