تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

جلسه سیزدهم: اختلاف بنیادین در نگرش اسلام و غرب به قانون