تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

جلسه دوازدهم: تفاوت نگرش اسلام و غرب به ارزش‌ها