تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

جلسه نوزدهم: ویژگى اسلام در حوزه سیاست و حكومت