تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

جلسه هفدهم: ارتباط ربوبیّت تشریعى با حاكمیّت و قانون‌گذارى