تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

جلسه هجدهم: شرایط قانون‌گذارى و جایگاه آن در اسلام