تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

. 2ضرورت بحث از قانون در مقطع كنونى

در این عصر كه ما مواجه با گرایشهاى گوناگونى در زمینه مسائل سیاسى هستیم، باید به مباحث نظرى حكومت و سیاست از دیدگاه اسلام بیشتر توجه شود تا ما در مقابل نظریه‌هاى مخالف بتوانیم نظریه اسلام را با اتقان و استحكام عرضه كنیم؛ بخصوص با توجه به تلاشهاى بى‌وقفه‌اى كه از سوى استكبار جهانى براى مخدوش كردن نظریه اسلام درباب حكومت انجام مى‌گیرد. علاوه بر آن، اكنون ما در عصر انقلاب و در دورانى زندگى مى‌كنیم كه نظام تثبیت شده است و براى تبیین دیدگاه‌هاى اسلام باید از ابزارهاى منطقى و علمى استفاده كرد. با توجه به این كه از طرف مسؤولین محترم كشور شعار قانونمندى و قانون مدارى مطرح مى‌شود، مردم باید بیشتر به مسأله قانون و اساس و اعتبار و محدوده آن توجه داشته باشند و بدانند كه چرا و تا چه حد باید ما تابع قانون باشیم؟ اینها عواملى است كه در این زمان ضرورت بررسى مسائل سیاسى و حكومتى اسلام را مضاعف مى‌سازد؛ از این رو ما باید تا حدّى بحث را به صورت علمى و آكادمیك دنبال كنیم.