تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

. 3شبهه تعارض حاكمیّت دینى با آزادى

شبهه دیگرى كه به صورت‌هاى گوناگون جهت فریب‌دادن مردم طرح كرده‌اند و مغالطه‌اى بیش نیست، عبارت است از این كه اگر دین بخواهد در امور سیاسى و اجتماعى انسان دخالت كند و مردم را ملزم كند كه رفتار خاصى داشته باشند و یا از كسى اطاعت كنند، این با آزادى انسان منافات دارد و انسان موجودى است داراى آزادى و اختیار كه باید هر كارى كه خودش خواست انجام دهد و نباید كسى او را الزام و مجبور كند كه كار خاصى را انجام دهد. این كه دین براى او تكلیف معیّن كند و از او بخواهد كه از كسى اطاعت كند، آن هم اطاعت مطلق، این با آزادى نمى‌سازد.