تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

. 10قانون معتبر در حكومت اسلامى

مسأله حائز اهمیّت این است كه وقتى نمایندگان مردم در مجلس شوراى اسلام قانونى را به تصویب مى‌رسانند، آیا اعتبار این قانون از آن جهت است كه نمایندگان مردم رأى داده‌اند و در اصل مردم نمایندگان را براى این كار برگزیده‌اند، یا از آن جهت است كه به نحوى مورد تأیید ولىّ فقیه است؟ از دیدگاه نظرى، ما معتقدیم اوّلین حقّى كه انسان باید در زندگى رعایت كند حقّ خداست. اگر بناست ما حقوقى را رعایت كنیم، حقّ خداوند مقدّم است و بالاترین حقّ خدا بر انسانها حقّ ربوبیّت است كه این ربوبیّت دو شاخه دارد: یكى ربوبیّت تكوینى و دیگرى ربوبیّت تشریعى. ربوبیّت تشریعى این است كه هرچه خدا دستور بدهد براى انسان واجب‌الاجراست. پس اگر چیزى را خدا نهى كرد، نباید انجام داد و سرپیچى از احكام و قوانین الهى تضییع حق ربوبیّت الهى است و انكار و معتبر ندانستن آن نوعى شرك است.
بر این اساس، قانونى در جامعه اسلامى اعتبار خواهد داشت كه مورد رضایت خدا باشد. اگر خدا از قانونى نهى فرمود آن قانون اعتبار ندارد، چون حق خدا تضییع شده است و در سایه تضییع حق خدا، حقوق انسانها نیز تضییع مى‌شود. مگر خدا در قانونگذارى نفعى عاید خود مى‌سازد؟ مگر خدا در امر و نهى به ما و تشریع احكام جز مصلحت انسان چیزى مى‌خواهد؟ پس اگر جایى بر خلاف حكم خدا رفتار شد، بر خلاف مصلحت انسانها رفتار شده است. در
( صفحه 186 )
نتیجه، ركن اصلى اعتبار قانون كه حفظ مصالح انسانهاست به خطر مى‌افتد، هم حق خدا تضییع مى‌شود و هم مصالح انسانها به خطر مى‌افتد؛ از این رو چنین قانونى اعتبار نخواهد داشت. بر این اساس است كه پس از تصویب قانون توسط نمایندگان مردم فیلتر دیگرى گذاشته شده است و آن این است كه قانون‌شناسان و دین‌شناسان آن قانون را بر موازین شرع تطبیق دهند و دریابند كه آیا مخالفتى با حكم خدا دارد یا نه؟ این جایگاه شوراى نگهبان است.
اگر فقط رأى مردم در اعتبار قانون دخالت داشت، فقهاى شوراى نگهبان چه باید مى‌كردند؟ مردم رأى داده‌اند و نمایندگان آنها هم قانون مورد درخواست مردم را تصویب و وضع كرده‌اند و آن قانون معتبر گردیده است! لذا در نظام جمهورى اسلامى جایگاه شوراى نگهبان اولاً و بالذّات این است (البته وظایف دیگرى هم دارد) كه قوانین موضوعه مجلس را؛ یعنى، آنچه را مردم توسط نمایندگان به آن رأى داده‌اند، با احكام شرع تطبیق دهند كه مخالفتى با حكم خدا نداشته باشد.این كه مى‌بینید امروز غربزدگان و كسانى كه آب به آسیاب دشمنان ما مى‌ریزند، دم از حذف شوراى نگهبان مى‌زنند یك جهتش همین است كه مى‌خواهند فیلترى وجود نداشته باشد كه قوانین را با اسلام تطبیق دهد. امروز من این جمله را جهت آگاهى شما مى‌گویم ـ شاید شما باور نكنید و انشاءالله نیاید روزى كه مصداقش تحقق پیدا كند ـ كه غربزدگان و لیبرال‌ها در صددند كه اسلام و ولایت فقیه را از قانون اساسى حذف كنند. انشاءالله خدا چنین فرصتى به این دشمنان اسلام و نظام اسلامى ندهد.

( صفحه 187 )