تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد3
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آیه 69-70

آیه و ترجمه

وَ مَن یُطِع اللَّهَ وَ الرَّسولَ فَأُولَئک مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیهِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَ الصدِّیقِینَ وَ الشهَدَاءِ وَ الصلِحِینَ وَ حَسنَ أُولَئک رَفِیقاً(69)

ذَلِک الْفَضلُ مِنَ اللَّهِ وَ کَفَی بِاللَّهِ عَلِیماً(70)

ترجمه:

69 - و کـسـی کـه خدا و پیامبر را اطاعت کند، (در روز رستاخیز،) همنشین کسانی خواهد بود کـه خـدا نـعـمت خود را بر آنها تمام کرده؛ از پیامبران و صدیقان و شهداء و صالحان، و آنها رفیقهای خوبی هستند!

70 - ایـن مـوهـبـتـی از نـاحـیـه خـداسـت. و کـافـی اسـت کـه او، (از حال بندگان و نیات و اعمال آنها) آگاه است.

شان نزول:

یـکـی از صـحـابه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به نام ((ثوبان)) که نسبت بـه حـضـرت مـحـبـت و عـلاقـه شـدیـدی داشـت، روزی بـا حـال پـریشان خدمتش رسید، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از سبب ناراحتی او سؤال نـمـود، در جـواب عـرض کرد: زمانی که از شما دور می شوم و شما را نمی بینم ناراحت مـی شـوم، امـروز در ایـن فـکـر فـرو رفـتـه بـودم کـه فـردای قـیـامـت اگـر مـن اهـل بـهـشـت بـاشـم، مـسـلما در مقام و جایگاه شما نخواهم بود، و بنابر این شما را هرگز نـخـواهـم دیـد، و اگـر اهـل بـهـشـت نـبـاشـم کـه تـکـلیـفـم روشن است، و بنابر این در هر حـال از درک حـضـور شـمـا مـحـروم خـواهـم شـد، بـا ایـن حال چرا افسرده نباشم؟!

دو آیـه فوق نازل شد و به اینگونه اشخاص بشارت داد که افراد مطیع پروردگار در بهشت نیز همنشین پیامبران و برگزیدگان خدا خواهند بود، سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سـلم) فـرمـود: بـه خـدا سـوگـنـد، ایـمـان مـسـلمـانـی کامل نمی شود مگر اینکه مرا از


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 509@@@

خود و پدر و مادر و همه بستگان بیشتر دوست دارد، و در برابر گفتار من تسلیم باشد.

تفسیر: