تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد3
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

این محدودیتها برای چیست؟

بـه دنـبـال احکام مختلف گذشته در زمینه ازدواج و قیود و شروطی که پیش بیان شد ممکن اسـت، ایـن سـؤال در ذهن جمعی منعکس شود، که منظور از این همه محدودیتها و قید و بندهای قـانـونـی چـیـسـت؟ آیـا بـهـتـر نـبـود کـه آزادی عـمـل در ایـن مسایل به افراد داده می شد و همانطور که بعضی از دنیاپرستان از هر وسیله لذت بهره می گیرند، دیگران هم بهره برداری کنند؟

آیـات فـوق در حقیقت پاسخ به این سؤالات می دهد، و می گوید: ((خداوند می خواهد به وسیله این مقررات حقایق را برای شما آشکار سازد، و به راههایی که


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 392@@@

مصالح و منافع شما در آن است، شما را رهبری کند)) (یرید الله لیبین لکم).

وانـگهی شما در این برنامه تنها نیستید، اقوام پاک گذشته نیز این گونه سنتها داشته اند (و یهدیکم سنن الذین من قبلکم).

((علاوه بر این خدا می خواهد شما را ببخشد)) (و یتوب علیکم).

و نعمتهای خود را که بر اثر انحرافات شما قطع شده بار دیگر به شما بازگرداند، و ایـن در صـورتـی اسـت کـه شـمـا از آن راهـهـای انـحـرافـی کـه در زمـان جـاهـلیـت و قبل از اسلام داشتید، بازگردید.

در پـایـان آیه می فرماید: ((خداوند از اسرار احکام خود آگاه است، و روی حکمت خود آنها را برای شما تشریع کرده است)) (و الله علیم حکیم).

در آیـه بـعـد مـجـددا تـاءکـیـد مـی کـنـد کـه ((خـدا به وسیله این احکام می خواهد، نعمت ها و بـرکـاتی که بر اثر آلودگی به شهوات از شما قطع شده، به شما بازگردد)) (و الله یرید ان یتوب علیکم).

((ولی شهوت پرستانی که در امواج گناهان غرق هستند، می خواهند شما از طریق سعادت بـه کـلی مـنـحـرف شـویـد و همانند آنها از فرق تا قدم آلوده انواع گناهان گردید)) (و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما).

اکنون شما فکر کنید، آیا آن محدودیت آمیخته با سعادت و افتخار برای شما بهتر است، یا این آزادی و بی بندوباری تواءم با آلودگی و نکبت و انحطاط؟!.

ایـن آیـات در حـقـیـقت به افرادی که در عصر و زمان ما نیز به قوانین مذهبی مخصوصا در زمـیـنـه مـسـایـل جـنـسی ایراد می کنند، پاسخ می گوید، که این آزادیهای بی قید و شرط سـرابـی بـیـش نـیـسـت، و نـتـیـجـه آن انـحـراف عـظـیـم از مـسـیـر خـوشـبـخـتـی و تکامل انسانی و گرفتار شدن در بیراهه ها و پرتگاه ها است که نمونه های زیادی از آن


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 393@@@

را بـا چـشـم خـودمـان بـه شـکـل مـتـلاشی شدن خانواده ها، انواع جنایات جنسی، فرزندان نامشروع جنایت پیشه و انواع بیماریهای آمیزشی و ناراحتیهای روانی، مشاهده می کنیم.

سـپـس در آیـه بعد می گوید: ((حکم سابق در باره آزادی ازدواج با کنیزان تحت شرایط معین، در حقیقت یک نوع تخفیف و توسعه محسوب می شود)) (یرید الله ان یخفف عنکم).

و در بیان علت آن می فرماید: ((زیرا انسان اصولا موجود ضعیفی است)) (و خلق الانسان ضعیفا).

و در بـرابـر طوفان غرایز گوناگون که از هر سو به او حمله ور می شود باید طرق مشروعی برای ارضای غرایز به او ارائه شود تا بتواند خود را از انحراف حفظ کند.


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 394@@@