تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد3
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

کجا صغیره تبدیل به کبیره می شود؟

ولی نـکـتـه مـهـمـی کـه در اینجا باید به آن توجه داشت این است که گناهان صغیره، در صورتی صغیره هستند که تکرار نشوند و علاوه بر آن به عنوان بی


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 401@@@

اعـتـنـایـی و یـا غـرور و طـغـیـان انـجـام نگیرند زیرا صغایر طبق آنچه از قرآن و روایات اسلامی استفاده می شود در چند مورد تبدیل به کبیره می گردد:

1 - در صـورتـی کـه تـکـرار گـردد، هـمـانـطـور کـه از امـام صـادق (عـلیـه السـلام) نقل شده که فرمود: ((لا صغیرة مع الاصرار؛ هیچ گناهی با تکرار صغیره نیست)).**اصول کافی جلد 2 صفحه 288.***

2 - ((در صورتی که گناه را کوچک بشمرد و تحقیر کند)) در نهج البلاغه می خوانیم: ((اشد الذنوب ما استهان به صاحبه؛ شدیدترین گناهان آن است که مرتکبش آن را کوچک بشمرد)).**نهج البلاغه کلمات قصار.***

3 - ((در صورتی که از روی طغیان و تکبر و گردنکشی در برابر فرمان پروردگار انـجـام شود)) این موضوع را از آیات مختلفی اجمالا می توان استفاده کرد از جمله آیه 37 نـازعـات: ((امـا آنـهـا که طغیان کنند و زندگی دنیا را مقدم بشمرند جایگاهشان دوزخ است.))

4 - در صورتی که از افرادی سر بزند که موقعیت خاصی در اجتماع دارند و لغزشهای آنـهـا بـا دیـگـران بـرابر محسوب نمی شود، چنانکه قرآن درباره همسران پیامبر (صلی الله عـلیـه وآله) در سـوره احـزاب آیه 30 می گوید: ((اگر شما کار زشتی انجام دهید مجازات آن را دو برابر خواهید دید)).

و از پـیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) نقل شده که فرمود: ((من سن سنة سیئة فعلیه وزرهـا و وزر مـن عمل بها لا ینقص من اوزارهم شیئا؛ هر کس سنت بدی بگذارد گناه آن بر او است و همچنین گناه تمام کسانی که به آن عمل کنند، بدون اینکه از گناه آنها چیزی کاسته شود)).!**محجبه البیضاء جلد 7 صفحه 1.***

5 - در صورتی که از انجام گناه خوشحال و مسرور باشد و به آن افتخار کند


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 402@@@

کـنـد چـنـانـکـه از پـیـغـمـبـر اکـرم (صـلی الله عـلیـه وآله) نـقـل شـده کـه فـرمـود: ((مـن اذنـب ذنـبـا و هـو ضـاحـک دخـل النار و هو باک؛ هر کس گناهی کند درحالی که خندان باشد در آتش وارد می شود در حالی که گریان است)).

6 - در صـورتـی کـه عـدم مـجـازات سـریـع خـداونـد را در بـرابـر گـنـاه خـود دلیـل بـر رضـایـت خـدا بـشـمرد و خود را مصون از مجازات و یا محبوب در نزد خدا بداند، چـنـانـکـه قـرآن در آیـه 8 سـوره ((مـجـادله)) از زبـان بـعـضـی از گـنـاهـکـاران مـغرور نقل می کند که آنها در پیش خود می گویند: ((چرا خداوند ما را مجازات نمی کند)) و سپس قرآن اضافه می کند که: ((آتش ‍ دوزخ برای آنها کافی است)).


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 403@@@