تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد3
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

گواهی احادیث

در مـنـابـع اسـلامی نیز احادیثی وارد شده که تفسیر اولوا الامر را به امامان اهلبیت تایید میکند از جمله:

مـفـسـر مـشـهـور اسـلامـی ابـو حـیـان انـدلسـی مـغـربـی (مـتـوفـی سـال 756) در تـفسیر بحر المحیط مینویسد که این آیه در حق علی (علیهالسلام) و ائمه اهلبیت (علیهمالسلام) نازل گردیده است.**بحر المحیط، جلد سوم طبع مصر صفحه 278.***

1 - دانـشـمـنـد اهـل تـسـنـن ابـو بـکـر بـن مـؤمـن الشـیـرازی در رسـاله اعـتـقـاد (طـبـق نـقـل مـنـاقـب کـاشـی) از ابـن عـبـاس نـقـل مـیـکند که آیه فوق درباره علی (علیه السلام) نـازل شـد، هـنـگـامـی کـه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) او را (در غزوه تبوک) در مـدینه بجای خود گذارد، علی (علیه السلام) عرض کرد: ای پیامبر! آیا مرا همانند زنان و کودکان در شهر قرار میدهی؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:

((امـا تـرضـی ان تـکـون مـنـی بـمـنـزلة هـارون مـن مـوسـی حـیـن قـال اخـلفـنی فی قومی و اصلح فقال عزوجل و اولی الامر منکم:)) آیا دوست نداری نسبت بـه مـن هـمـانـنـد هارون (برادر موسی) نسبت به موسی (علیه السلام) بوده باشی، آن زمـانـی کـه مـوسی به او گفت: در میان بنی اسرائیل جانشین من باش و اصلاح کن، سپس خداوند عزوجل فرمود: و اولی الامر منکم.**احقاق الحق، جلد سوم صفحه 425.***

شـیـخ سـلیـمـان حـنـفـی قـنـدوزی کـه از دانـشـمـنـدان مـعـروف اهـل تـسـنـن اسـت در کـتـاب یـنـابـیـع المـودة از کـتـاب مـنـاقب از ((سلیم بن قیس هلالی)) نـقـل مـی کند که روزی مردی به خدمت علی (علیه السلام) آمد و پرسید: کمترین چیزی که انسان در پرتو آن جزء مومنان خواهد شد چه چیز است؟ و نیز کمترین چیزی که با آن جزء کافران و یا گمراهان میگردد کدام است؟


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 490@@@

امام فرمود: اما کمترین چیزی که انسان به سبب آن در زمره گمراهان درمی آید این است که حجت و نماینده خدا و شاهد و گواه او را که اطاعت و ولایت او لازم است نشناسد،

آن مرد گفت: ((یا امیرالمؤمنین)) آنها را برای من معرفی کن،

عـلی (عـلیـهـالسلام) فرمود: همانها که خداوند در ردیف خود و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سـلم) قـرار داده و فـرمـوده ((یـا ایـهـا الذیـن آمـنـوا اطـیـعـوا الله و اطـیـعـوا الرسول و اولی الامر منکم.))

آن مرد گفت فدایت شوم باز هم روشنتر بفرما

عـلی (عـلیـه السلام) فرمود: همانهائی که رسول خدا در موارد مختلف و در خطبه روز آخر عـمـرش از آنها یاد کرده و فرمود: ((انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بهما کتاب الله و عترتی اهلبیتی؛ من در میان شما دو چیز بیادگار گذاشتم که اگر دست به دامن آنها بزنید هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد کتاب خدا و خاندانم)).**ینابیع الموده، طبع اسلامبول صفحه 116.***

2 - و نـیـز هـمـان دانشمند در کتاب ((ینابیع المودة)) می نویسد که صاحب کتاب مناقب از تـفـسـیـر مـجـاهـد نـقـل کـرده کـه ایـن آیـه در بـاره عـلی (عـلیـه السـلام) نازل شده است.**ینابیع الموده، طبع اسلامبول صفحه 114.***

3 - روایـات متعددی در منابع شیعه مانند کتاب کافی و تفسیر عیاشی و کتب صدوق و غیر آن نقل شده که همگی گواهی می دهند که منظور از ((اولواالامر)) ائمه معصومین می باشند و حتی در بعضی از آنها نام امامان یک یک صریحا ذکر شده است.**به تفسیر برهان جلد اول ذیل آیه مراجعه شود.***
@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 491@@@