تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد3
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

ازدواج موقت یک ضرورت اجتماعی

این یک قانون کلی و عمومی است که اگر به غرایز طبیعی انسان به صورت


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 380@@@

صـحـیحی پاسخ گفته نشود برای اشباع آنها متوجه طرق انحرافی خواهد شد، زیرا این حقیقت قابل انکار نیست که غرائز طبیعی را نمی توان از بین برد، و فرضا هم بتوانیم از بـیـن بـبـریـم، چنین اقدامی عاقلانه نیست زیرا این کار یک نوع مبارزه با قانون آفرینش است.

بـنـابـر ایـن راه صـحـیـح آن اسـت کـه آنـهـا را از طـریـق مـعـقولی اشباع و از آنها در مسیر سازندگی بهره برداری کنیم.

ایـن مـوضـوع را نـیـز نمی توان انکار کرد که غریزه جنسی یکی از نیرومندترین غرایز انـسـانـی اسـت، تـا آنـجـا کـه پـاره ای از روانـکـاوان آن را تـنـهـا غـریـزه اصیل انسان می دانند و تمام غرایز دیگر را به آن باز می گردانند.

اکنون این سؤال پیش می آید که در بسیاری از شرایط و محیطها، افراد فراوانی در سنین خـاصـی قـادر بـه ازدواج دایـم نـیـسـتـنـد، یـا افـراد مـتـاءهـل در مسافرتهای طولانی و یا ماءموریتها با مشکل عدم ارضای غریزه جنسی روبرو می شوند.

ایـن مـوضـوع مـخـصـوصـا در عـصـر مـا کـه سـن ازدواج بـر اثـر طـولانـی شـدن دوره تحصیل و مسایل پیچیده اجتماعی بالا رفته، و کمتر جوانی می تواند در سنین پائین یعنی در داغـتـریـن دوران غـریـزه جـنـسـی اقـدام بـه ازدواج کـنـد، شکل حادتری به خود گرفته است.

با این وضع چه باید کرد؟

آیا باید مردم را به سرکوب کردن این غریزه (همانند رهبانها و راهبه ها) تشویق نمود؟

یا اینکه آنها را در برابر بی بندوباری جنسی آزاد گذاشت، و همان صحنه های زننده و ننگین کنونی را مجاز دانست؟

و یا اینکه راه سومی را در پیش بگیریم که نه مشکلات ازدواج دایم را به بار آورد و نه آن بی بندوباری جنسی را؟


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 381@@@

خـلاصـه ایـنـکـه ((ازدواج دائم)) نـه در گـذشته و نه در امروز به تنهایی جوابگوی نیازمندیهای جنسی همه طبقات مردم نبوده و نیست، و ما بر سر دو راهی قرار داریم یا باید فـحـشـاء را مـجـاز بدانیم (همانطور که دنیای مادی امروز عملا بر آن صحه گذارده و آنرا بـه رسـمـیت شناخته)، و یا طرح ازدواج موقت را بپذیریم، معلوم نیست آنها که با ازدواج مـوقـت و فـحـشـاء مـخـالفـنـد چـه جـوابـی بـرای ایـن سـؤال فکر کرده اند؟!

طـرح ازدواج مـوقـت، نـه شـرایـط سـنـگـیـن ازدواج دایـم را دارد کـه بـا عدم تمکن مالی یا اشتغالات تحصیلی و مانند آن نسازد و نه زیانهای فجایع جنسی و فحشاء را در بر دارد.