تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد3
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

امتیازات قانون ارث اسلامی:

در قـانون ارث عموما و در قانون ارث اسلام به خصوص مزایایی وجود دارد که ذیلا به قسمتی از آنها اشاره می شود:

1- در نـظـام ارث اسـلامـی هـیـچ یک از بستگان متوفی با توجه به سلسله مراتب از ارث مـحـروم نـمـی شـونـد، و آنـچـه در مـیـان اعـراب جـاهـلی یـا پـاره ای از کـشـورهـا مـعـمـول بـود کـه زنـان و یـا کـودکـان را بـه خـاطـر عـدم تـوانـایـی بـر حـمـل اسـلحـه و شرکت در میدان جنگ از ارث محروم می کردند، و ثروت متوفی را به افراد دورتـر مـی دادنـد در اسـلام وجـود نـدارد، و تـمام افراد به نسبت ارتباطی که با متوفی دارند مشمول قانون ارث هستند.


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 339@@@

2- ایـن قـانـون بـه نـیـازهـای فطری و مشروع انسان پاسخ مثبت می دهد زیرا افراد بشر همواره مایلند که حاصل دسترنج خود را در دست کسانی ببینند که پاره تن آنها محسوب می شـود، و حـیـات آنها در حقیقت ادامه حیات و زندگی خود آنان می باشد، لذا می بینیم که در ایـن قـانـون سـهـم فـرزنـدان از هـمـه بـیـشـتـر اسـت، و در عـیـن حـال پـدر و مـادر و سـایـر بـسـتـگـان نـیـز بـه نـوبـه خـود سـهـم قابل ملاحظه دارند.

3- ایـن قـانـون افـراد را بـه تـلاش و کـوشـش بـیـشـتـر در راه تولید ثروت و گردش چـرخـهـای اقـتـصـادی تـشـویـق مـی کـنـد زیـرا وقـتـی انـسـان حـاصـل زحـمات عمر خود را نصیب افراد مورد علاقه خویش می بیند، در هر سن و شرایطی که باشد به کار تشویق می گردد و وقفه و رکودی در فعالیتهای او ایجاد نمی شود.

چـنـانـکـه اشـاره کـردیـم قـانـون ارث در پـاره ای از کـشـورهـا لغـو شـد و امـوال کـسـانـی کـه از دنـیا می رفتند، در اختیار دولت قرار گرفت، ولی به زودی آثار مـنـفـی ایـن قانون در محیط اقتصادی آن کشور به صورت یک رکود آشکار گشت و به همین دلیل ناچار قانون مذکور را لغو کردند.

4- قـانـون ارث اسـلامـی از تراکم ثروت جلوگیری می کند زیرا در این نظام بعد از هر نـسـل ثروت بطور عادلانه در میان افراد متعددی تقسیم می گردد و از این راه به توزیع عادلانه ثروت کمک می کند.

قـابـل تـوجـه ایـنـکـه ایـن تـقـسـیـم هـمـانـنـد پـاره ای از اشـکـال تـقـسیم ثروت که در دنیای امروز وجود دارد و غالبا با ناراحتیهای اجتماعی همراه است نمی باشد، و طوری است که همه با آغوش باز آن را می پذیرد.

5- قـانـون ارث اسـلامی تنها بر اساس چگونگی ارتباط متوفی تنظیم نشده بلکه نیاز واقعی وارثان نیز در نظر گرفته شده است، مثلا اگر می بینیم ارث پسران در ظاهر دو بـرابـر دخـتـران است و یا ارث پدر در پاره ای از موارد بیش از ارث مادر است، به خاطر ایـن اسـت کـه مردان در قوانین اسلامی مسوولیتهای مالی فراوانی دارند و هزینه زندگی زنان بر دوش آنها است، و لذا نیاز مالی آنها بیش از زنان می باشد.


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 340@@@