تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

مقتول باشد من همیشه میل دارم که همه طبقات‏

ی که هستند، همه کسانی که در صحنه ها حاضر هستند، همه با هم بنشینند اصلاح کنند مسائل را، هی‏ننشینند آن از آن ور بخواهد او را از بین ببرد، او از آن ور بخواهد او را از بین ببرد و مساله را به بن بست برسانند و مملکت را به بن بست شما به بن بست رسیدید، اشتباه می‏کنید، مملکت اسلام که به بن بست نمی‏رسد همین مردم، همین پیرزنها و پیر مردها و جوان ها و بچه ها از این بن بست ها بیرون میآورند این مملکت را شماها به بن بست رسیدید می‏گوئید خوب، چه بکنیم، بگذارید اسلام نباشد تا ما باشیم، بگذارید ایران نباشد . شما ایستاده‏اید تا پای این که ایران نباشد، دست بردارید از فضولی‏ها، برای خدا کار بکنید، برای خدا آرامش بگیرید، برای خدا دعوت به آرامش بکنید، برای خدا تو سر هم نزنید، اینقدر هی می‏گویند آقایان، چند روز پیش از این آقای حجتی‏آمد بودند اینجا که ما می‏خواهیم یک جمعیتی درست کنیم جمعیت وحدت و کذا گفتم آقا این نمی‏شود، شما می‏بینید که اگر درست کنید چند تا جمعیت هم، جمعیت فرض کنید چه درست می‏شود، با این حرف ها درست نمی‏شود، نه با مصاحبه درست می‏شود، نه با چی، بله خصوصی بشوید با هم چه بکنید بترسید از این که یک وقت یک انفجاری حاصل بشود، همه ما را به باد فنا بدهد از این بترسید شما، مغرور نشوید. به این که من آن هستم که فلان کار- چیز بود - رستم یلی بود در کذا، مغرور نشوید. این مردم اسلام را می‏خواهند، اگر پایتان را از اسلام کنار بگذارید، این طلبه‏ای که اینجا نشسته با کمال قوا با شما مخالفت می کند و همه ملّت اسلام هم اسلام را می‏خواهند من اول(72)