تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

اگر چنانچه این وحدت کلمه خدای نخواسته از بین برود دوباره بدانید که آن ها هوشمندند، آن روزی که ما وحدت کلمه را از دست دادیم آن ها حمله خواهند کرد و باز یک قلدری را مثل رضاخان یا به اسم او یا دیگری می‏آورند

شما تکلیف الهی دارید، متکی به خدا باشید، متکی به امام زمان سلام اللّه علی‏ه باشید و شما پیش می‏برید انشاء اللّه . اگر این وحدت کلمه حفظ بشود که رمز پیروزی ماست، ما پیشرفت کردیم و به آخر می رسانیم و دیگر اجازه نخواهیم داد که ثروت های ما را ببرند و فقرای ما این طور در کوچه ها بخوابند، بی‏نان و بی‏آب و اگر چنانچه این وحدت کلمه خدای نخواسته از بین برود دوباره بدانید که آن ها هوشمندند، آن روزی که ما وحدت کلمه را از دست دادیم آن ها حمله خواهند کرد و باز یک قلدری را مثل رضاخان یا به اسم او یا دیگری می‏آورند، به هر رژیمی که باشد می‏آورند سر کار، باز همان معانی است و همان آش و همان کاسه است و همان عقب‏ماندگی‏ست و همان ذلت است و همان چیزها است. امروز باید وحدت کلمه حاصل بشود یعنی حفظ بشود. می‏بینید وحدت کلمه الان هست، در همه اقشار الان هست لکن اشخاصی که بخواهند این وحدت را به هم بزنند و بخواهند تضعیف کنند، آن هائی که این وحدت را ایجاد کردند، بخواهند آن ها را تضعیف کنند، این ها باید تجدید نظر در فکر خودشان بکنند.(20)