تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

باید از این اختلافاتی که تازگی دارد پیدا می‏شود و دامن به آن می‏زنند، آن هائی که می‏خواهند نگذارند این اسلام تحقق پیدا کند به آن دامن می‏زنند ما باید این اختلافات را کوشش کنیم که از بین برود و این وحدت کلمه‏ای که نعمت بزرگ خدا بود به ما داد محفوظ بماند

الان جمهوری اسلامی‏است، طاغوتی در کار نیست. ما باید فکر این باشیم که این اسلام را حفظ کنیم، نگه داریم. ما باید از این اختلافاتی که تازگی دارد هی پیدا می‏شود و دامن به آن می‏زنند، آنهائی که می‏خواهند نگذارند این اسلام تحقق پیدا کند به آن دامن می‏زنند، به اختلافات دامن میزنند ما باید این اختلافات را کوشش کنیم که از بین برود و این وحدت کلمه ای که نعمت خدا، نعمت بزرگ خدا بود به ما داد محفوظ بماند تا این که این بار را انشاء اللّه با سلامت، سعادت به منزل برسانیم.(41)