تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

کوشش می‏کنند با قلم ها و با قدم‏ها، با تبلیغات، اسلام را از دستمان بگیرند، نگذارند حکومت اسلامی‏پیدا بشود. از این طرف هم انسجام را می‏خواهند از دست شما بگیرند، این وحدت و جهت جامعه توحیدی که عبارت از این بود که همه با هم یک مقصد داشتید و کانه از یک حلقوم صدا در میآید، یک اراده کانه دارد عمل می‏کند. این را می‏خواهند از دستمان بگیرند

همه جای ایران یک صدا داشتند مثل این که یک حلقوم دارد صدا می کند. این طور منسجم شده بودید، یک جامعه توحیدی ایجاد کرده بودید که همه یکی بودید. آن ها هم این جهت را دیدند که سیلی که خوردند از این حیث خوردند، از دو حیث بود : یکی اسلامش بود، یکی هم این حیثیتی که، انسجامی که شما با هم داشتید، این دو تا هر دو مورد نظر بوده است. اینجا را کوشش می‏کنند با قلم ها و با قدم ها، با تبلیغات، اسلام را از دستمان بگیرند، نگذارند حکومت اسلامی پیدا بشود. از این طرف هم انسجام را می‏خواهند از دست شما بگیرند، این وحدت و جهت جامعه توحیدی که عبارت از این بود که همه با هم یک مقصد داشتید و کانه از یک حلقوم صدا در میآید، یک اراده کانه دارد عمل می‏کند. این را می‏خواهند از دستمان بگیرند، متفرق کنند همه را از هم طرح‏های مختلف در این دارند، ایران را از دست شما بگیرند، این وحدت را از دست شما بگیرند، راه‏های مختلفی دارد در هر جا. آن لشکرهای شیطان، جنود ابلیس، الان در همه جای ایران رفتند و هستند، هر جا هم که صدائی در می‏آید از همین‏هاست، از همین شیطان هائی است که تابع همان شیطان بزرگها هستند. از این‏ها هر جا یک صدائی در می‏آید و تفرقه افکنی می‏شود، از همین‏هاست. هر جا صحبت این است که ما می‏خواهیم چه بشود در مقابل نهضت، در مقابل این جمهوری اسلامی یک قدی علم می‏کنند، از این تبلیغات اینهاست، توی شهرها، بیشتر توی دهات، حالا توی روستاها. حالا بیشتر با اسمهای مختلف، با فرم‏های مختلف می‏روند و این اشخاص خوب را، اشخاصی اسلامی را گولشان می‏زنند، اینها شیطانند و اینها یک مردم سالمی هستند، می‏آیند به اسم اسلام آن هائی که می‏خواهند اسلام را بشکنند، با اسم اسلام این ها را گول می‏زنند، اوراقی می‏نویسند متفرق می‏کنند در همه جا که چه و می‏خواهند تفرقه بیندازند بین قشرها، دانشگاه می‏روند یک چیز می‏گویند، بازار یک چیزی می‏گویند، در پیش کشاورزها می‏روند یک چیز می‏گویند، در کارخانه ها می‏روند به کارگرها یک چیزی می‏گویند، هر جا به یک فرم وارد می‏شوند، در شهرها هم الی‏ماشاء اللّه تفرقه می‏خواهند بیندازند و این ها بین همه قشرها می‏خواهند همانطوری که تا حالا زحمت کشیده شد و دانشگاهی را به اهل علم و به طلبه‏های مدرسه نزدیک کرد و با هم‏شان کرد و همفکرشان کرد، می خواهند این را از هم جدا کنند باز. بازاری و دانشکده‏ای هم رفیق شده بودند، دانشگاه و بازار کانه یک موجود بودند، با هم عمل می‏کردند. این ها می‏خواهند حالا جدا کنند از هم. در همه قشرها یک همچو کاری توطئه هست و درصددند که بشود تا ببینیم که ملّت ما تا چه اندازه‏ای بیدار هست، آیا دست‏های اینها را خوانده است؟ آیا توطئه‏های این ها را توجه به آن کرده است؟ باید بگوئید، همه ما مکلفیم که این مسائل را تبلیغ کنیم (49)