تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

رمز پیروزی ما با وحدت کلمه ملّت و اتکال به خدای تبارک و تعالی و قوت ایمان بود

رمز پیروزی ما با وحدت کلمه ملّت و اتکال به خدای تبارک و تعالی و قوت ایمان بود. قوت ایمان در ملّت ما طوری بود که شهادت را سعادت می‏دانستند و دنبال شهادت بودند و خوف از مرگ نداشتند و لهذا مشت‏های این ها بر تانک ها غلبه کرد. باید ملّت های دیگر، ملّت فلسطین وحدت کلمه پیدا بکنند و اتکال به خدای تبارک و تعالی. این رمز پیروزی در هر جا پیدا بشود، پیروز خواهند شد. باید ملّت عزیز فلسطین ما با وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی، توجه به روحانیت، توجه به معنویت، توجه به خدای تبارک و تعالی کنند تا پیروز شوند.(29)