تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

من ارباب جراید ورسانه ها وگویندگان رانصیحت می‏کنم که دست از این شایعه افکنی‏ها بردارند و مسائل بیهوده ومطالب دروغ را برای‏زیاد شدن تیراژ پخش نکنند

من به ملّت مبارز اطمینان می‏دهم که خطری ما را تهدید نمی‏کند وتوصی‏ه می‏کنم که از موضع قدرت هوشیارانه مراقب توطئه ها باشند و راه را بر خائنان به ملّت و کشور ببندند و وحدت خود را حفظ کنند و از تبلیغات منحرف رسانه ها نترسند که خداوند متعال پشتیبان ماست. من ارباب جراید و رسانه ها و گویندگان رانصیحت می‏کنم که دست از این شایعه افکنی‏ها بردارند و مسائل بی‏هوده ومطالب دروغ را برای‏زیاد شدن تیراژ پخش نکنند ، که اگر احساس توطئه وفساد شود ملّت با آن ها به طوری دیگر عمل می‏کنند. از آزادی سوء استفاده نکنید ومسیر ملّت را رها ننمائید و از بزرگ نشان دادن وقایع کوچک بپرهیزید که صلاح ملک و ملّت در آن است. از خداوند تعالی عظمت اسلام ومسلمین را خواستارم (44)