تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

ای فرزندان عزیز اسلام ، رمز پیروزی را دریافتید، دریافتید که در این دوسال اخیر با وحدت کلمه ریشه استبداد ، ریشه سلطنت استبدادی 2500 ساله را از بیخ کندید

اول مرتبه ای است که شما جوانان عزیز را، فرزندان اسلام را از نزدیک زیارت می‏کنم. ای امید من، ای امیدهای من، ای نویدهای من، ای فرزندان عزیز اسلام ، رمز پیروزی را دریافتید، دریافتید که در این دوسال اخیر با وحدت کلمه ریشه استبداد ، ریشه سلطنت استبدادی 2500 ساله را از بیخ کندید، دریافتید که نفتخواران مفتخوار را عقب زدید، دریافتید که با وحدت کلمه و وحدت غرض و هدف و آن ایمان و هدف اسلام ، هدف جمهوری اسلام، دریافتید که این رمز، شما را به پیروزی رساند، این رمز را از دست ندهید، صف های خود را فشرده تر کنید، روابط خود را با همه قشرها خصوصا با روحانیین زیاد کنید. شما آمال و آرزوی ما هستید، ملّت ایران با این وحدت کلمه، آمال و آرزوی اسلام است، باید با وحدت کلمه همه چیزهایی که پیش آمده است حفظ کنید.(27)