تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

آنهائی که می‏خواهند این این انقلاب را از بین ببرند و کشور را به حال زمان طاغوت برگردانند، آن کنار نشستند و اشخاص که در داخل هستند، آن ها را وادار به عمل‏ها و نوشته‏ها و گفتاری می‏کنند که در این انقلاب اختلاف واقع بشود

باید این ملّت با هم اجتماع کنند و همان وحدتی که در اول انقلاب بود و نتیجه بزرگ آن را دیدید، باز هم حفظ کنند. این طور نباشد که گروه‏های مختلف، احزاب مختلف و اشخاص مختلف در یک موقعی که ما همه احتیاج به وحدت کلمه داریم، اختلاف ایجاد کنند، تشنج ایجاد کنند . البته آنهائی که می‏خواهند این نهضت را و این انقلاب را از بین ببرند و کشور ما را می‏خواهند به حال زمان طاغوت برگردانند، آن کنار نشستند و اشخاص که در داخل هستند، آنها را وادار به عمل‏های می‏کنند و نوشته هائی می‏کنند و گفتاری می‏کنند که در این انقلاب اختلاف واقع بشود و ملّت های‏ما و ملّت بزرگ ما طایفه‏های مختلف بشوند، یک طایفه به اسم یک گروه تظاهر کنند و یک طایفه به اسم یک گروه دیگر. این از اموری است که القاء شده است به اشخاص یا گروه ها و شاید خودشان هم مطلع نیستند. شیاطینی که در خارج نشستند و نقشه کشیدند برای نابودی همه ماخود ما را وادار می‏کنند که تیشه به ریشه خودمان بزنیم. اگر کسانی‏توجه به این معنا داشته باشند که در صدر مشروطیت که احزاب مختلف پیدا شد، دنبال آن پیروزی‏که ملّت پیدا کرده بود، این احزاب مختلف به جان هم افتادند و این کشور را تباه کردند.(60)