تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

از هر گونه اختلاف بپرهیزید که چون موریانه خوب و بد را نابود می‏کند

رمز پیروزی‏ما وحدت کلمه بوده است. اکنون با کمال خضوع می‏خواهم تا از اختلافات دست برداشته و برای فردای خود فکر اساسی کنید و از هر گونه اختلاف بپرهیزید که چون موریانه خوب و بد را نابود می‏کند(18).