تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

رمز این پیروزی این وحدت کلمه است واین وحدت کلمه را خدا ایجاد کرد

رمز این پیروزی این وحدت کلمه است واین وحدت کلمه را خدا ایجاد کرد یعنی من نمی توانم تصور کنم که بشر بتواند یک ملّت سی و چند میلیونی را در مدت کوتاهی این طور همزبان بکند، هم قلب بکند که بچه دو سه ساله زبان باز می‏کند و همین مسائل را می‏گوید، آن پیرمرد 80 ساله هم همین را می‏گوید. زن و مرد و بچه و صغیر و کبیر همه یک روال حرکت کردند، این جز اراده الهی نمی شود باشد و من هم از اول این معنا را چون احساس کرده بودم امیدوار شده بودم به این نهضت. نهضتی‏که ملّت به خواست خدا وحدت پیدا کرده است پیروز خواهد شد. رمز پیروزی همین وحدت کلمه بود و ما باید همین را حفظ کنیم.(16)