تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

اینجانب با تمام طاقت در حصول وحدت همه اقشار ملّت مسلمان کوشش کرده و می‏کنم

اینجانب با تمام طاقت در حصول وحدت همه اقشار ملّت مسلمان کوشش کرده و می‏کنم و از خداوند متعال در این امر بسیار مهم که هستی ملّت بدان پیوسته است استمداد می‏نمایم.(3)