تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

هیچ امری از اختلاف کلمه خطرناکتر نیست‏

جوانان عزیز آگاهند که در این وقت حساس که نهضت اسلامی به نتیجه نزدیک می‏شود، هیچ امری از اختلاف کلمه خطرناکتر نیست و در شکوفائی‏نهضت، هیچ چیز مؤثّرتر از حفظ وحدت کلمه و ابقاء صفوف مبارزه نخواهد بود.(4)