تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

الهی بشوید، وحدت پیدا بکنید، صفتان را واحد کنید دشمن ها در کمین شما هستند، در کمین ملّت ما هستند. دشمن ها حالا فهمیدند که وحدتی که در ایران پیدا شده است آن ها را شکست داد

شیطان است که اختلاف می‏اندازد. اگر سایر مردم توجه کنند که ملاها روی هواهای نفسانی‏باهم مختلف هستند، طلبه ها روی هواهای نفسانی با هم مختلف هستند، مردم از شما رو بر میگردانند. از شما رو برگرداندند اسباب شکست شماست، شکست شما شکست اسلام است.
وظیفه شما سنگین است آقا. شما باید با اخلاق خودتان ، با اعمال خودتان مرم را دعوت کنید. شما هادی مردم هستید. شما باید چراغ باشید، شما باید نور باشید. تهذیب کنید نفوس خودتان را، حب دنیا را از نفستان بیرون کنید، راس کل خطیئه است. همه خطاها از حب دنیاست، از حب شهرت است. این حب را از دل خودتان بیرون کنید، بمیرانید این حب را، زنده بشوید به زندگانی اسلام، زندگانی الهی. شما الهی بشوید، وحدت پیدا بکنید، صفتان را واحد کنید دشمن ها در کمین شما هستند، در کمین ملّت ما هستند. دشمن ها حالا فهمیدند که وحدتی که در ایران پیدا شده است آن ها را شکست داد. الان بیشتر درصدد هستند، برای این که چشیدند آن مزه‏ای را که وحدت داشت در بین ما. آن ها عذاب او را چشیدند، الان در صدد اینند که شماها را متفرق کنند، از هم جدا کنند شما را، خودتان را از هم جدا کنند و شما را از قشرهای دیگر جدا کنند، دانشگاه را از دانشگاه‏های اسلامی، دانشگاه علوم قدیمه جدا کنند، قشرهای متجدد و متنور را از شماها جدا کنند، چنانچه در دویست، سیصد سال به این طرف این نقشه بوده است نقشه، نقشه ای بوده است. که ایران را ویران نگه دارند برای پیشرفت، شما مطالعه کنید کتبی که در این باب هست.
ایران را نمی شود ویران کرد الا به ویران کردن جناح ها، نمی شود فتح کرد الا به این که شمارا از هم جدا کنند
ایران را نمی شود ویران کرد الا به ویران کردن جناح ها، نمی شود فتح کرد الا به این که شمارا از هم جدا کنند. روحانیون با هم باید باشند، این ها همه لشکر امام زمان هستند. همه با هم، اگر خدای نخواسته در صفوف شما یک خللی پیدا بشود، این خلل شیطانی است، برای هواهای نفس است و اگر این خلل پیدا بشود، در ملّت خلل واقع می‏شود. در ملّت اگر خلل واقع شد، آن‏هایی که در کمین هستند حمله خواهند کرد، و شما را از بن خواهند کند. این دفعه اگر خدای نخواسته این ها غلبه بکنند، نه از روحانی‏چیزی‏باقی‏می‏گذارند و نه از متنور الفکر، منورالفکر نه از قشر جدید چیزی باقی می‏گذارند و نه از قشر قدیم. این ها فهمیدند که با این وحدت ما قدم بر داشتیم، استعمار را شکست دادیم، اما شکستی که اولش است. اگر چنانچه خدای نخواسته یک خللی واقع بشود ، خدای تبارک و تعالی از شما ناراضی است، از قشر روحانی ناراضی است. روحانی مبدا امور است، اگر خللی واقع بشود « اِذا فَسَدَ العالِمْ فَسَدَ العالَمْ» فاسد عالِم، عالَم را متعفن می‏کند. تعفن عالِم، عالَم را متعفن می‏کند در جهنم از تعفن عالِم پناه می‏برند به آتش ، واین تعفن، تعفن توجه به دنیاست، توجه به مقام است، توجه به ریاست است. از این چیزها اجتناب کنید. شمائی‏که الان جوان هستید می‏توانید خودتان را تهذیب کنید، اگر پیر شدید، ضعیف می‏شوید نمی توانید. الان قوای شما قوی است و شیطان در شما ضعیف، وقتی سن شما زیاد شد قوای شما ضعیف می‏شود و شیطان در شما قوی، آن وقت دیگر نمی‏توانید، شکست می‏خورید. الان باید خودتان راتهذیب کنید، حوزه های علمی‏ه باید خودشان را تهذیب کنند. در خلال تهذیب، هرکار که هست تعقیب کنند از عِلمیّات. ما فقاهت لازم داریم. اگر فقی‏هی‏از بین برود، اسلام از بین می‏رود. ما فقی‏ه لازم داریم، باید دنبال فقه باشیم. د رعین حالی که دنبال فقه هستید همانطوری که ائمه علی‏ه السلام بودند، حضرت امیر سلام اللّه علی‏ه بود، در عین حالی‏که نمازش آنطوری بود، در عین حالی که عبادتش آنطور بود، شمشیرش هم آنطور بود، در عین حالی که بسط علم و توحید میکرد و یک مثل نهج البلاغه را گذاشت برای ما، درعین حال جنگ میکرد، در عین حال شمشیر می‏کشید، در عین حال که زاهد بود، در عین حال قوی و قدرتمند بود، جنگجو بود، این ها با هم باید باشند . اسلام همه چیز است.(23)