تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

باز جدیت در آن دارند این است که بار راههای مختلف، گروه‏های مختلف درست کنند و این یک گروهی که شما داشتید، همه یک حزب کانه بودید همه حزب خدا بودید، آن را می‏خواهند از دستمان بگیرند

باز جدیت در آن دارند این است که بار رههای مختلف، گروه‏های مختلف درست کنند و این یک گروهی که شما داشتید، همه یک حزب کانه بودید همه حزب خدا بودید، آن را می‏خواهند از دستمان بگیرند. این وحدت را می‏خواهند از دستمان بگیرند، یک جمعیتی هر چه افرادش زیاد باشد، اگر جمعیت با هم منسجم نشوند یک نحو وحدت پیدا نکند، آسیب بر می‏دارد، اصلا خودشان آسیب خودشان می‏شوند. اگر یک جمعیتی در یک کشوری، در یک استانی، در یک شهری با هم یک وحدتی نداشته باشند، این ها به جان هم می‏ریزند، بعدا خود باطنشان آسیب می‏بیند و اگر چنانچه وحدت داشته باشند هر چه وحدت زیادتر باشد، آسیب کمتر می‏شود (48)