تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

در این وحدت کلمه‏ای که این ملّت دنبال کرد و قیام کرد تمام ابر قدرت های عالم را زمین زد، تمام توپ و تانک ها را زمین زد

وحدت کلمه باعث شد که یک ملتی قیام کرد و در این وحدت کلمه‏ای که این ملّت دنبال کرد و قیام کرد تمام ابر قدرت های عالم را زمین زد، تمام توپ و تانک ها را زمین زد.(11)