تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

رمز پیروزی شما ملّت بزرگ، وحدت کلمه و اتکال به ایمان بود

رمز پیروزی شما ملّت بزرگ، وحدت کلمه و اتکال به ایمان بود . این ایمان به خدا بود که شما را پیروز کرد، این ایمان به خدا بود که از شهادت نترسیدند جوانهای ما، ایمان به خدا آن ها را در این مبارزه پیش برد و باید این رمز را حفظ کنید(25)