تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

خود ما نباید کاری بکنیم که دوباره مبتلا بشویم به آن چیزهائی‏که پیشتر به آن مبتلا بودیم، و اگر خدای نخواسته ما با هم اختلاف کنیم یک وقت می‏بینید که عنایت خدا کنار می‏رود و ما همان خواهیم شد که بوده‏ایم‏

خود ما نباید کاری بکنیم که دوباره مبتلا بشویم به آن چیزهائی که پیشتر به آن مبتلا بودیم، و اگر خدای نخواسته ما با هم اختلاف کنیم و آن جهت الهی‏را که خدای تبارک و تعالی به ما امر فرموده است که: و اعتصموا بحبل اللّه را فراموش کنیم، یک وقت می بینید که عنایت خدا کنار می‏رود و ما همان خواهیم شد که بوده‏ایم، ما خودمان کاری نمی‏توانیم بکنیم، باید ما آن مقداری که می‏توانیم الهیت مطلب را حفظ کنیم و اجتماع داشته باشیم و وحدت کلمه داشته باشیم. خدای‏تبارک و تعالی تایید می‏کند و کارها انجام می‏گیرد(54)