تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

همه اقشار، همه کسانی‏که علاقه‏مند به اسلام هستند، علاقه‏مند به مسلمین هستند، علاقه‏مند به امام زمان سلام اللّه علی‏ه هستند، باید همه در صف واحد به مبارزه ادامه دهند، در صف واحد به نهضت ادامه دهند

رمزاین پیروزی وحدت کلمه است. وحدت کلمه ایرانی ها، همه اقشار ایران موحب شد که ابرقدرت ها را به زانو در آورد، آن قدرت شیطانی را رفض کرد، قدرت های بزرگ شیطانی که پشت سر او بودند، همه را رفض کرد، همه را کنار زد . این رمز وحدت کلمه است، این وحدت کلمه را باید حفظ کنید وبا حفظ وحدت کلمه تا آ خر انشاء اللّه خواهید رفت. باید همه آقایان، همه اقشار، همه کسانی‏که علاقه‏مند به اسلام هستند، علاقه‏مند به مسلمین هستند، علاقه‏مند به امام زمان سلام اللّه علی‏ه هستند، باید همه در صف واحد به مبارزه ادامه دهند، در صف واحد به نهضت ادامه دهند.(13)