تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

ما اگر وحدت کلمه و اسلامیت را حفظش بکنیم تا آخر با پیروزی هستیم‏

ما اگر چنانچه این وحدت کلمه و این خاصیت که عبارت از اسلامیت است که در آن همه چیز هست، اگر این را ما حفظش بکنیم تا آخر با پیروزی هستیم(30)