تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

اگر این وحدت کلمه را حفظ نکنیم و این نهضت را حفظ نکنیم، دوباره مارا بر می گردانند به حال اول یا بدتر

اگر ما سستی بکنیم و اگر چنانچه با هم تشریک مساعی نکنیم واین وحدت کلمه را حفظ نکنیم و این نهضت را حفظ نکنیم، دوباره مارا بر می گردانند به حال اول یا بدتر از آن، چرا بدتر از آن؟ برای‏این که دیدند قدرت ملّت ایران چه است، دیدند که این ها با ایمان چه کردند، با یک همچو قدرت بزرگی را که همه هم پشتیبانش بودند، همه هم اعلام پشتیبانی کردند، منتها بعضی ها زیاد کردند مثل امریکا و بعضی ها هم در خفا کردند، دیدند این ها که همه قدرت ها روی هم قدرتشان را گذاشتند و ملّت ایران بادست خالی جلو افتاد و همه چیز را از بین برد، سلطنت 2500 ساله را از بیخ کند و پوساندش و رفت از بین.(15)