تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

اسلامی‏و ممالک دیگر هم از دست آن ها رفت، از

این جهت کوشش می‏کنند، به همه قوا کوشش می‏کنند که اینجا که هسته مرکزی‏این انقلاب و نهضت اسلامی‏است، اینجا را بکوبند، کوبیدن و بهترین کوبیدن ها آن است که از داخل این مساله واقع بشود، اختلاف داخلی، خودمان توی‏سر خودمان بزنیم. بیدار باشید شما وهمه، وهمه مسلمانها که نبادا یک همچو اغفالی‏بکنند ما را و غفلتی‏بکنند، با یک صورت مناسبی‏بیایند جوانها را بازی‏بدهند که این جمهوری‏اسلامی‏هم مثل زمان محمدرضا شاه است بلکه بدتر، آخوند ها هم که جز فساد، کاری‏انجام نمی‏دهند. از این حرفهائی که بازی‏بدهند جوانها را. این راجع به مسائل داخل که اهمیت دارد. در مسائل منطقه ، مهمترین چیزی‏که الان مورد صحبت است این طرح هائی‏است که به دست آمریکا و صهیونیست و بعضی‏نوکرهای‏آن ها ریخته شده است و این طرح هائی‏است که دولتهای‏اسلامی‏می‏خواهند، دولت های‏عرب می‏خواهند این طرح را طرح بکنند و تحمیل بکنند بر همه. این طرح هیچ نقطه مثبت ندارد. آن هائی‏که گمان کرده اند نقطه های‏مثبتی‏در این طرح هست یا توجه به مسائل ندارند یا طور دیگری‏است. نکته مثبت در این طرح ها هیچ نیست. کشور ما، ملّت ما که اینهمه شهدا داده است و اینهمه معلولینی‏که الان بسیاریشان در اینجا هستند و خداوند آن ها را شفا بدهد تقدیم کرده است، برای‏اسلام است وما اسلام را منحصر به ایران نمی دانیم. اسلام، همه جا اسلام است. مصر هم همین اسلام است و سودان هم همین اسلام است و عراق هم همین اسلام است و حجاز همین اسلام است و سوری‏ه و سایر جاها. ما نمی‏توانیم حساب خودمان را از حساب سایر مسلمین جدا کنیم. ما با اینهمه خسارتی‏که بر ما وارد شده است و اینهمه شهید که دادیم و معلول که دادیم و آواره که پیدا کردیم، همه این ها برای‏اسلام بوده، ایران هم از باب این که یک کشور اسلامی‏است ما این زحمات را برایش کشیدیم. ما نمی‏توانیم که اعراب را و مقدرات اعراب را از خودمان جدا بدانیم _، مقدرات سایر کشورها را از خودمان جدا بدانیم. همه جا اسلام است و همه مسلمین _ که ماهم جمله آن ها هستیم موظفیم که اسلام را در هر جا حفظ کنیم. ما مکلف هستیم که آن مقداری‏که می‏توانیم هدایت کنیم این کشورهای‏اسلامی‏را که امروز در فکر این طرح بسیار بسیار مضر هستند و می‏خواهند آن طرح را تصویب کنند. ما باید به ملتهای‏مسلمین و اسلام و به کشورهای‏اسلامی‏تذکر بدهیم. من اعلام خطر می‏کنم(80)