تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

به واسطه همین وحدت کلمه بود که نتوانست این قوای شیطانی مقاومت کند و سنگر را یکی پس از دیگری تحویل داد

این قوت ایمان ملّت ما باعث شد که با مشت و خون بر همه این ها غلبه کرد و رمز این پیروزی بعد از این که قوت ایمان در کار بود و همان قوت ایمان باعث شد که آن رمز حقیقی که عبارت از وحدت کلمه ملّت ما د راین امر بود، موجب غلبه شد. این ثوره چون اسلامی بود و انسانی، به مثل برق در تمام اقطار ایران از آن دهکده های دور افتاده تا مرکز سرایت کرد و همه اقشار ایران. و به واسطه همین وحدت کلمه بود که نتوانست این قوای شیطانی مقاومت کند و سنگر را یکی پس از دیگری تحویل داد(17)