تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

ما مکلفیم الان به این که قشرها را به هم جوش بدهیم، دانشگاهی و روحانی با هم باشند، بازاری و دهقان و کارگر همه باهم باشند، اگر این وحدت کلمه از بین برود و این توجه به خدای تبارک و تعالی از بین برود، خدای نخواسته شکست است و شکست آن شکستی است که دیگر برگشت ندارد

الان تکلیف برای ما زیادتر است تا تکلیف سابق، سابق تکلیف این بود که همه بزنیم این سد را بشکنیم و چیزها را، تکلیف حالا این است که آن قشرهائی که با شیطنت، حالا یک وقت با سر نیزه جلو آمده بودند - سر نیزه را مردم جلویش را گرفتند - این ها الان با شیطنت پیش آمده اند، می‏خواهند با شیطنت قشرها را از هم جدا کنند ، این متفق‏ها را، این هائی که با هم اتفاق کردند و این ها را شکستند و از بین بردند ، این ها را از هم جدا کنند. ما مکلفیم الان به این که قشرها را به هم جوش بدهیم، دانشگاهی و روحانی با هم باشند، بازاری و دهقان و کارگر همه باهم باشند، اگر این وحدت کلمه از بین برود و این توجه به خدای تبارک و تعالی از بین برود، خدای نخواسته شکست است و شکست آن شکستی است که دیگر برگشت ندارد.(32)


امروز خطر بزرگتری است. سابق از وحدت مسلمین می‏ترسیدند ولی مساله ای علمی بود و نه عینی. امروز که ایران به اعتماد خدا نهضت کرد، این ها یافتند و احساس کردند، در عین دیدند که ملتی با نداشتن اسلحه و با قدرت اسلام و ایمان و وحدت کلمه غلبه کردند بر شیاطین که دارای همه چیز بودند، دارای اسلحه های مدرن بودند و پشتیبانشان دولت های بزرگ مثل آمریکا و انگلستان، کردند، نتوانستند شاه را نگه دارند این ها وحدت کلمه را احساس کردند. پیشتر علمی بود و الان وجدانی و لمس. از این رو الان قوای خودشان را بیشتر بسیج کردند تااختلاف در ایران ایجاد کنند. در کردستان ، در بلوچستان، در بین خوزستان به بهانه‏هائی می‏خواهند اختلاف بیاندازند و همین معنی باعث این است که این ها کوشش کنند بین برادران اسلامی وحدت کلمه حاصل نشود به این که حکومت ها را وادار کنند که به مبارزه هم بروند و طرفداران خود را به کشورهای اسلامی بگمارند. مشکل بزرگ، حکومتهای ماست که نمی گذارند وحدت حاصل شود و آن ها می‏خواهند منافع خودشان را تامین کنند. از این جهت که شما می‏خواهید اطاعت امر خدا را بکنید ، نهی از منکر کنید، بزرگترین منکر غلبه اجانب بر ماست، این منکر را باید نهی کنید . حکومت ها را نهی‏کنید از مخالفتی که با هم دارند و با ملّت دارند و با دشمنان اسلام که خدا فرموده مراوده نکنیم محبت می‏کنند. الان منکری بالاتر از این نیست که مصالح مسلمین را به خطر انداخته است. این وظیفه همه شماست که می‏خواهید برای خدا کار کنید . همه ما باید این دشمنی را نهی کنیم و وحدت اسلامی را شعارمان کنیم با وحدت و بودن زیر پرچم لااله الااللّه پیروز می‏شویم. تا مسلمین رمزی‏را که در ایران اتفاق افتاد پیدا نکنند، پیروز نمیشوند. آن ها متحد شدند و همه یک صدر اسلام را خواستند و جمهوری اسلام را خواستند و وقتی همه با هم متحد شدند خداوند پیروزشان کرد. اگر مسلمین این رمز را پیدا کنند، این ملّت عظیم اگر با هم مجتمع شوند، قدرتی هستند مافوق قدرت ها، زیرا علاوه بر مخازن طبیعی قدرت معنوی دارند که عبارت است از ایمان به خدا و رسول که اگر مجتمع شوند قدرتی فوق آن ها نمی شوند. لکن مع الاسف نصایح کمتر اثر می کند. من قریب بیست سال است که به کشورهای عربی توصی‏ه می‏کنم که با هم مجتمع شوید و این ماده فساد را طرد کنید. اگر اسرائیل قدرت پیدا کند اکتفا به بیت المقدس نمی‏کند، لکن مع‏الاسف نصیحت در آن ها اثر نمی‏کند. من از خدا می‏خواهم که مسلمین را بیدار کند.(33)