تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

زحمات طاقت فرسا کشیدید و همه چیزتان را فد

ای اسلام کردید، با این جریانی‏که به نظر می‏آید که دارد پیش می‏روید، یک وقتی متوجه بشوید که خدای نخواسته با انعزال این مردم، این هائی که خدمتگزار هستند، یک حکومت قلدری با اسم اسلام، با اسم جمهوری اسلامی، با اسم خدمتگزار به اسلام بیاید و همه زحمتهای شما و خونهائی که دادید، هدر ببرد. رضاخان هم اول که آمد در همین سینه زنی‏ها می‏رفت سینه می‏زد، در تکی‏ه ها می‏رفت دور تکیه‏ها می‏گردید و شمع روشن می‏کرد، آنوقت که پایش محکم شد تمام آثار اسلام رااین نانجیب خواست از بین ببرد. در سرتاسر ایران مجلس روضه آشکار، یکی نبود. اگر یک مجلسی بود، نصف شب بود، قبل از اذان صبح بود. شما خوف این را داشته باشید که اگر تشکر این نعمتی که خداوند به شما داده و آن اسلام است و تشکرش به وحدت کلمه است و تشکرش به احترام به اولیاء اسلام است، این تشکر را بجا نیاورید، خداوند عنایتش را برگرداند و خدای نخواسته ما را برگرداند به سالهائی که قبلا بود وتلخی‏هایش در کام ما هست. این یک رشته‏ای است که من به همه ایران تکلیف خودم را ادا می‏کنم و عرض می‏کنم که بیدار باشید که دارند یک دسته‏ای که یا بازی خورده اند و متوجه نیستند و یا در بین آنها از همین منافقین، از همین گروه‏های منحرف وارد شدند و می‏خواهند شما را از هم جدا کنند، دسته ها مختلف ایجاد کنند، طرفدارهای آن مرجع، طرفدارهای آن مرجع و طرفدارهای آن ملا وطرفدارهای آن ملا درست کنند و کم‏کم ملاها را کنار بگذارند واین پیروزی که برای شما حاصل شده است از دست شما بگیرند. این یک رشته است که عرض کردم. یک رشته دیگری که باز فی‏الجمله به من اطلاع دادند، بعضی اختلافاتی است که بین گروه‏های متعهد است. گروه هائی که متعهد به اسلام هستند، خدمتگزار به اسلام هستند ، در بعضی از بلاد همین گروه ها با بعض گروه‏های دیگری که آنها هم متعهد به اسلام و خدمتگزار هستند ایجاد اختلاف دارند می‏کنند. من به این گروهها هر جا و هر کس است ، تمام گروه ها این تنبه را می‏دهم که توجه داشته باشید که دست جنایتکار خارجی‏ها از هر راهی می‏خواهند اختلاف ایجاد کنند. اگر شما برای اسلام می‏خواهید خدمت بکنید، همه با هم یکصدا باشید تا بتوانید خدمت بکنید. اگر هر کدام بخواهید یک صدای‏علیحده داشته باشید و یک بساط علیحده ای‏داشته باشید، آن هم با هم به خلاف برخیزید، اختلاف با هم بکنید، مطمئن باشید که این اختلاف بین گروه های‏متعهد با این که حسن نیت دارند ، به جائی‏می‏رسد که یک وقت خدای‏نخواسته بین دو گروه متعهد در سرتاسر کشور مخالفت بیفتد و یک وقت منتهی‏بشود به جنگ مسلحانه ودشمن های‏شما از خدای‏می‏خواهند که بین شما یک همچو چیزهائی‏واقع بشود. و من البته اطمینان دارم که شما هوشیارتر از این هستید که یک همچو مسائلی‏پیدا بشود لکن من تذکر را لازم می‏دانم که بدهم. تمام اموری که از او بوی‏نفاق و بوی‏اختلاف می‏آید باید کنار گذاشت. شما الان از تمام اطراف دنیا هدف هستید، یعنی‏این انقلاب اسلامی‏ایران همچو در دنیا چهره پیدا کرده است که همه قدرت های‏بزرگ را به وحشت انداخته است که نبادا این انقلاب به آن چهره واقعی‏که دارد همه جا توجه به آن بکنند و یک وقت ابرقدرت ها ببینند که ممالک(79)