تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

در اثر وحدت کلمه در جامعه ایرانی، یک قدرتی‏که خودش را ابرقدرت حساب می‏خواست بکند و دنبال او ابرقدرت ها بودند تمام کنگره های‏قصرش فرو ریخت، یکی بعد از دیگری‏

شما دیدید که در اثر وحدت کلمه در جامعه ایرانی‏یک قدرتی‏که خودش را ابرقدرت حساب می‏خواست بکند و دنبال او ابرقدرت ها بودند، همه ابرقدرتها از او تایید کردند بلکه مع الاسف دول اسلامی هم قاطبتا تقریبا با او همراهی کردند، دیدید که با وحدت کلمه ملت، تمام کنگره های‏قصرش فرو ریخت یکی بعد از دیگری(9)