تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

روشنفکرهایی که عامل ابرقدرتها نیستند لکن اعمالی‏می‏کنند، صحبت هائی‏می کنند که در نتیجه، همان نتیجه اعمال آن ها را می‏دهد، بیدار بشوند

روشنفکرهایی‏که عامل ابرقدرت ها نیستند لکن اعمالی می‏کنند، صحبت هائی می کنند که در نتیجه، همان نتیجه اعمال آن ها را می‏دهد، بیدار بشوند، توجه بکنند به این که یک مملکت اسلامی است ، یک مملکتی‏است که مال خودتان شده است، مستقل است، وابسته به هیچ جا نیست، کاری نکنید که این وابستگی که گسسته شده است دوباره پیوسته بشود. دعوت به اسلام بکنید ، دعوت به صلاح بکنید، دعوت به تجهیزات سلاحی‏بکنید، دعوت به فرهنگ اسلامی‏بکنید. این فرهنگ‏های غربی‏را بیش از پنجاه سال است که شما دیدید و هر چه به سر این ملّت آمد از این فرهنگ غربی آمد، هر انحرافی‏که برای جوان‏های عزیز ما پیدا شد به واسطه این فرهنگ غربی بود. روشنفکرها توجه کنند به این که مهلت بدهند یک چند سالی هم فرهنگ اسلامی باشد، تجربه کنند ببینند که با فرهنگ اسلام چه خواهد شد. باز تاکید می‏کنم که در جبهه ها پیروزی شما در گرو وحدت شماست و در گرو ایمان شماست. ایمان داشته باشید، قوی کنید ایمان خودتان را و با همه قوای مسلحه همراه باشید، مقصد یک مقصد است و آن شکست ابرقدرت هاست.(57)