تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

شما دیدید که با وحدت کلمه بدون این که ساز و برگی داشته باشید، بر قدرت های بزرگ پیروز شدید چرا پیروز شدید؟ برای این که برای خدا بود این قیام، قیام حق بود، قیام حق بر باطل بود، قیام الوهیت بر طاغوت بود

بانوان عزیز ما اسباب این شدند که مردها هم جرات و شجاعت پیدا کنند. ما مرهون زحمات شماخانم ها هستیم و همیشه دعا به همه و همه ملّت و شماها می‏کنیم شما دیدید که با وحدت کلمه بدون این که ساز و برگی داشته باشید، بر قدرت های بزرگ پیروز شدید چرا پیروز شدید؟ برای این که برای خدا بود این قیام، قیام حق بود، قیام حق بر باطل بود، قیام الوهیت بر طاغوت بود، قیام انسانیت بر توحش بود ، قیام تمدن بر بربریت بود. این قیام انسانی‏در عین حال که ما هیچ نداشتیم و آن ها همه چیز، بر آن‏ها غلبه کردیم این غلبه را خدای تبارک و تعالی نصیب ما کرد چرا؟ برای این که با هم بودیم و خدا با جماعت است « یَدُ اللّه مَعَ الْجَماعَهْ » خداوند با اجتماع است و شما همه با وحدت کلمه و آن کلمه، کلمه حق، نه کلمه باطل، همه با هم حق گفتید ، همه با هم حق خواستید، حق خودتان را خواستید، آزادی‏خواستید، استقلال خواستید واسلام ، جمهوری‏اسلامی‏خواستید بحمداللّه آزادی‏برای‏شماحاصل است. الان از هیچ کس نمی‏ترسید ولی باید ما از خودمان بترسیم. ما باید از خدا بترسیم، از خودمان بترسیم که نافرمانی نکنیم... امروز می‏خواهند نگذارند ما جلو برویم و قدم‏های دیگری را که برای سازندگی است بر داریم، با اسم های مختلف، با بهانه های مختلف، با نیت‏های فاسد، با اغراض بسیار و شیطانی قیام می‏کنند، راهپیمائی می‏کنند و می خواهند ملّت ما را نگذارند وحدت کلمه داشته باشد، می‏خواهند ایجاد اختناق بکنند.(31)