تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

تمام این مسائل، مسائل تفرقه افکن از این ق‏

درت های‏بزرگ است و شیطان های‏بزرگ که بین ملّت ها و بین افراد انسان ها می‏خواهند تفرقه بیندازند وما از آن طرف می‏بینیم که اسلام تکی‏ه کرده است بر اخوت با تعبیرهای‏مختلف. « انما المومنون اخوه» از آن استفاده می‏شود که کانه مومنین هیچ شانی‏ندارند الا برادری، همه چیزشان در برادری‏خلاصه می‏شود. در مقابل این کلمه و سایر کلماتی‏که در قرآن کریم هست، آن ها، ابر قدرت ها دیده اند که اگر این کلمه و امثال این کلمه تحقق پیدا بکند آن ها دیگر نمیتوانند در این کشورها دخالت کنند. شما ملاحظه بفرمائید که در این سال های‏اخیری‏که ملّت ایران به تایید خدای‏تبارک و تعالی‏قیام کرد و قشرهای میلیونی‏آن ها چه قشرهای‏روحانی‏و چه قشرهای‏دانشگاهی‏در کنار هم فعال شدند و همه ملّت متحد شدند، چه معجزه ای‏ایجاد کردند. این برادری‏در یک محیط کوچک مثل ایران، بایک جمعیت کم در مقابل جمعیت ها چه اعجازی‏کرد. این اعجاز برای‏همین وحدت کلمه و اخوت بود. این اخوت و برادری‏که در ایران پیدا شد و این تحول عظیمی‏که پیدا شد و همه قشرها را با هم منسجم کرد، برادران اهل سنت را با اهل تشیع، تشیع را بااهل تسنن ، دانشگاهی‏را با فیضی‏ه ای‏و(85)