تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

در این جلسه ای‏که در صورت کوچک و در واقع

نورانی‏و بسیار بزرگ است، طوایف مختلف مسلمین، برادران اهل سنت و برادران اهل تشیع، دانشگاهی‏ها و فیضی‏ه ای‏ها وهمه قشرهای‏مختلف از بلاد مختلف در این محل مجتمع هستند، این یک نمونه ای‏از برکات انقلاب اسلامی‏است که خدای‏تبارک و تعالی‏بر همه ما منت گذاشته است که« اصبحنا بنعمته اخوانا» دانشگاه که از فیضی‏ه دور بود و جدا، امروز با هم پیوند کرده اند و امید است که این پیوند تا آخر باقی باشد وبرادران اهل تسنن و تشیع باهم توحید کلمه را آغاز کردند و امیدوارم که تا آخر این توحید و وحدت باقی‏باشد. ما باید در کارهائی‏که دشمن های‏ما می‏کنند دقت کنیم و تحلیل کنیم، ببینیم که آن ها به چه چیز زیاد اهمیت می‏دهند و انگشت روی‏چه حیثیتی از حیثیت های‏مسلمین می‏گذارند و بهفمیم که آنچه که آن ها بر آن اصرار دارند همانی است که برای‏مسلمین وبرای‏بشر بداست. ما از گفتار و کردار آن ها باید کشف کنیم که این ها چه می‏خواهند وما باید چه بکنیم. شما اگر ملاحظه بفرمائید در این قرون آخر که تمام بشر مثل یک عائله شده اند وبه واسطه ارتباطات زیادی‏که بین همه بشر حاصل شده است در این قرن های‏آخر، آن هائی‏که می‏خواهند ممالک دنیا را قبضه کنند وذخایر همه را به غارت ببرند با چه اساس به این امری‏که، نقشه ای‏که کشیده اند، موفق می شوند و آن ها چه راه هائی‏را انتخاب کرده اند. هر راهی‏را که آن ها انتخاب کرده اند، ما باید راه مقابلش را انتخاب کنیم. ما می‏بینیم، در وقتی‏که در ایران خودمان نظر می کنیم می‏بینیم که کوشش های‏زیاد شده است برای‏تفرقه انداختن بین دو جناحی‏که اگر آن دو جناح متحد بشوند کارهای‏کشور اصلاح می‏شود و آن جناح روحانی‏و جناح دانشگاه است . چقدر کوشش کرده اند برای‏تفرقه بین این دو جناح، به طوری‏که در دانشگاه اسم روحانی را نمی‏شد بیاوری‏ودر فیضی‏ه اسم دانشگاهی. این در اثر تبلیغات(84)