تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

روحانیون نبودند، ما الان از اسلام اطلاعی ندا

شتیم. این __ مجاهدت روحانیون هست که از خود شما هستند آن ها هم مجاهدت آن هاست که برای‏ما اسلام را تاکنون نگه داشته است ودر هر مساله و گرفتاری که برای‏اسلام پیش می‏آمده باز پیشقدم همین ها بودند و همین ها بودند که قیام می‏کردند، حالایا موفق می‏شدند یا سرکوب می شدند. در همین مدتی‏که من اطلاع دارم و من شاهد بودم قیام‏های مختلفی بر ضد رضاخان __ و محمد رضا شد و این قیام ها همه از مبداش روحانیون بودند، از آنجا شروع می شد لکن چون ملّت باز درست مجتمع باهم نشده بودند موفق نمی‏شدند یا کم موفق می‏شدند. اگر شما، اگر ملّت ما این طایفه را حفظ نکنید، بدانید که سرنوشت شما سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد که روحانیون این کار را درست کردند و دست استبداد را کوتاه کردند لکن دوباره بواسطه این که ملّت مجتمع نبود و با روحانیت آنطور سازش، اطاعت محکم نداشت، مشروطه را آن ها بپا کردند و دیگران آمدند و مشروطه را همان استبداد غلیظ تر با اسم مشروطه، یک اسم بی‏مسمائی بود و گفته می‏شد که ما مجلس داریم و مشروطه داریم و مشروطه خواه هستیم لکن استبداد به تمام معنای خودش، به تمام کلمه خودش بر ما حکومت می‏کرد، چه در زمان قاجار که من یادم است و چه بعد از او زمان رضا خان که بدترین زمانها براین ملّت گذشت و چه زمان محمد رضا، اگر چنانچه شما توجه به این نکنید که روحانیت را این ها می‏خواهند از صحنه بیرون کنند و در پیش ملّت روحانیت را بد نمایش بدهند. همین امروز صبح که اینجا من قبل از این که بیایم خدمت شماها یکی‏از علمای‏اصفهان آمد شکایت زیاد از این که با روحانیون رفتار بد می‏شود، چه آن مطلب درست به عرض ایشان رسیده بود یا نادرست، من کلی‏مطلب را می‏گویم که جریانی است که روحانیت را کنار بگذارند. شما دیدید که در زمان قبل از این جمهوری‏های‏اخیر، اوایل امر یک جریانی‏بود که این روحانیت ها، روحانیون شاخص را پیش ملّت رسوا کنند با دروغ و حیله، آقای‏بهشتی‏رحمه اللّه علی‏ه که یک نفر آدمی‏بود که مجاهد برای‏اسلام بود، به درد می‏خورد، فعال بود، دانشمند بود، مدیر بود، مدبر بود، دیدیدکه در صحنه کشور چه فضاحت ها در آوردند اشرار قیام کردید و برای‏خدا جوانهایتان را دادید و برای خدا، ومردم را منحرف کردند، مردم یک وقت بیدار شدند که بهشتی‏ای در کار نبود. من خوف این را دارم که خدای‏نخواسته ملّت ما یک وقت بیدار بشود که روحانیت کنار رفته است وسلطه اجانب بر این مملکت بازگشته است و آنوقت تاسف‏ها فایده نداشت. همانطوری که در زمان امام حسین سلام اللّه علیه آنطور درست کرده بودند چهره پسر پیغمبر را که مردم کوفه‏ای که پدر او را دیده بودند، مجاهدات او را دیده بودند، همین مردم کوفه برای کشتن پسر پیغمبر مسابقه می‏کردند و مردم کوفه یک وقت متوجه شدند که امام حسین دیگر نبود. من خوف این را دارم که شما ملّت بزرگ ایران که برای خدا قیام کردید و برای خدا جوان هایتان را دادید و برای خدا(78)