تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

ما یک صحبت با داخله داریم ، با ملّت خودما

ن داریم و همین صحبت هاست که عرض کردم که اساس پیشرفت شما ملّت عزیز ، تعهد به اسلام و وحدت کلمه است. تعهد به اسلام بدون این که با هم اجتماع نکنید در مسائل، بی‏فایده است. اجتماع در مسائل، بدون تعهد به اسلام، مضر است. این دو مطلب باید همیشه نصب العین باشد که تعهد به اسلام و وحدت کلمه و این که کشور را همه از خودتان بدانید، دولت را از خودتان بدانید، مجلس را از خودتان بدانید، ادارات را از خودتان بدانید، ارتش را و سپاه پاسداران وبسیج را و قوای‏نظامی‏و انتظامی‏را از خودتان بدانید و همه با هم به یک جهت حرکت کنید و آن جهت تعالی‏افکار و جهت تعالی همه جهات کشور. کشور را اگر بخواهید از دست ابرقدرتها تا آخر نجات بدهید، باید تعهد خودتان را به اسلام هر روز محکمتر کنید و کوشش خودتان را برای‏وحدت همه قشرها فعالتر کنید. ویک مطلب دیگری‏که به خارج از کشور عرض می‏کنم و آن این که اگر این دولتهای‏اسلامی، این دولتهائی‏که همه چیز دارند، این دولتهائی‏که افراد زیاد دارند ، این دولتهائی‏که ذخایر زیاد دارند، اگر این ها با هم اتحاد پیدا بکنند، در سای‏ه اتحاد احتیاج به هیچ چیز و هیچ کشوری‏و هیچ قدرتی‏ندارند، بلکه آن هابه این ها محتاج هستند. اگر مسلمین و دولت های‏اسلامی‏با هم آن پیوند اخوتی‏که خدای‏تبارک و تعالی‏در قرآن کریم فرموده است، حفظ کنند و ایجاد کنند، نه افغانستان مورد هجمه واقع می شود و نه فلسطین مورد حمله واقع می‏شود و نه سایر کشورها. اگر دولت های‏اسلامی‏با هم وحدت کلمه پیدا بکنند، چه احتیاج به به این است که ما دستمان را پیش آمریکا دراز کنیم یا پیش شوروی؟ ما چه احتیاجی‏به آن ها داریم؟ احتیاج وقتی‏پیدا می‏شود که مثل حالامتفرق باشند، کشورها از هم جدا باشند. چرا باید کشورها که یک همچو پشتوانه عظیم دارند و آن قرآن کریم و اسلام عزیز و خدای‏بزرگ است، چرا باید با یک همچو پشتوانه _ای‏که آن ها را دائم دعوت می‏کند به وحدت و از تفرقه اندازی‏و تفرقه چیزشان می‏کند _ آن ها را منع می‏کند، چرا باید ما در مقابل کتاب خدا و در مقابل اسلام عزیز تفرقه بیندازیم؟ ایران یک کشوری‏است که از اولی‏که نهضت کرده و ماقبل او، کشور متعهد اسلامی بوده است و الان هم در مقابل همه قدرتهائی‏که بر خلاف اسلام هستند قیام کرده است و دارد به پیش می‏رود. چه شده است که باید دعوت کنید دولتهای‏اسلامی‏را به ضد اسلام، به ضد کشور اسلامی؟ این کشور اسلامی‏که برای‏اسلام دارد زحمت می‏کشد و برای‏اسلام دارد شهید می‏دهد و برای‏اسلام دارد آواره می‏شود، چرا باید آن هائی‏که دولت های‏اسلامی‏هستند وادعای‏اسلام می‏کنند جبهه بندی‏بکنند در مقابل یک همچو کشوری؟ این ها دیده اند که ملّت ایران در عین حالی‏که یک ملّت کوچکی‏است لکن یک پشتوانه بزرگ دارد و آن خدا و اسلام است، در مقابل همه قدرتها(82)


ایستاده است و دارد به کار خودش ادامه می‏دهد و هر روزهم بهتر خواهد شد ومی‏شود و هر روز هم کار کشور از آن آشفتگی‏ها بیرون می‏آید و همه جهات ما درست می‏شود لکن تاسف در این است که کشورهای‏دیگر چرا از ایران الگو نمی‏گیرند؟ چرا الگو نمی‏گیرند از ایران و وحدت کلمه پیدا نمی‏کنند وبا ملتهای‏خودشان سازش نمی‏کنند و هر یک با دیگری‏سازش نمی‏کند تا اسرائیل بر آن ها غلبه کند؟ و دیدید که اسرائیل بلندی‏های‏جولان را گرفت و اعتنا به هیچ یک از شما نکرد و اعلام کرد که هیچ قدرتی‏نمی‏تواند اسرائیل را از این تصمیم برگرداند. چرا باید شما به جای‏این که همه را دعوت کنید به جبهه گیری‏در مقابل اسرائیل در مقابل اسرائیلی‏که دشمن اسلام است و دشمن انسان است و دشمن شماست و دشمن اعراب است و دشمنی‏با همه شماها دارد، شما در یک همچو حالی‏تفرقه بین خودتان ایجاد کنید؟ جمعیت ها تفرقه بین خودشان ایجاد کنند؟ گروههای‏دولتی‏تفرقه ایجاد کنند؟ جبهه گیری‏کنند؟ این جبهه گیری‏ها در مقابل اسلام است، در مقابل قرآن کریم است. قرآن کریم دعوت به وحدت می‏کند و شماها دعوت به تفرقه و مقابله با هم . باید عقل را پیشوای‏خودتان قرار بدهید و اسلام را مقتدای‏خودتان قرار بدهید و در مقابل اسلام همه خاضع باشید و به حکم عقل عمل کنیدو عقل و اسلام می‏گوید شما با هم متحد باشید و اگر متحد باشید، هیچ کشوری‏به شما نمی‏تواند تعدی‏کند، اسرائیل جرات به خودش نمی‏دهد که در این کشورها باقی‏بماند و در زمین های‏غصبی‏باقی‏بماند اگرشما با هم متحد بشوید. اکنون که با هم اختلاف دارید، اسرائیل فریاد می‏زند که هیچ قدرتی نمی‏تواند، برای‏این که او پشتوانه اش آمریکاست و ملتهای‏ما پشتوانه شان خدا. چه شده است که شما جبهه گیری‏می‏کنید؟ می‏دانید که این جبهه گیری‏ها برای‏شما نفعی‏ندارد بلکه ضرر دارد. اسلام از شما وحدت می‏خواهد، اسلام از شما اتحاد می‏خواهد، اعتصام به حبل اللّه میخواهد. چرا با هم اعتصام به حبل اللّه نمی‏کنید و هر کس به یک شاخه، یا شرق یا غرب متوجه شده است؟ بیائید ودست از این کارها بردارید و همه با هم متحد شوید و همه با هم برادر شوید. همانطور که خدای‏تبارک و تعالی‏فرموده است که مومنین برادر هستند، برادر باهم باشید و دست رد به سینه مخالفان اسلام بزنید و مطمئن باشید که اگر با هم متحد بشوید پیروز هستید وهیچ قوه شرعی‏و غربی‏نمی‏تواند به شما حکومت کند . من از خدای‏تبارک وتعالی‏وحدت کلمه مسلمین، آشنا شدن سران مسلمین به احکام اسلام ، آشنا شدن به مصالح مسلمین را خواستارم وتوفیق همه را از خدای‏تبارک وتعالی‏امیدوارم و توفیق شما برادران که در نهضت سوادآموزی‏هستید از خدای‏تبارک وتعالی‏خواستارم. (83)