تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

من خوف این را دارم که دست‏هائی در کار باشد برای ایجاد این تشتت ها و گروه گروه درست کردن‏ها

اگر دانشگاه از روحانیت جدا بشوند، روحانیت از دانشگاه و هر دو از مردم جدا بشوند و احزاب متعدد و متشتت پیدا بشوند ما خوف این معنی را داریم که نهضت ما به ثمر نرسد و دانشگاه هم به آن معنی که دلتان می‏خواهد نرسد. ما باید دنبال این باشیم که وحدت خود را حفظ کنیم و دانشگاه و مدارس را به وحدت کلمه دعوت کنیم تا مردم با وحدت کلمه و توجه به این که ما همه جمهوری اسلامی می‏خواهیم آزاد فکر کنند آزاد نظر بدهند و آزاد عمل کنند، استقلال داشته باشند. من خوف این را دارم که دست هائی در کار باشد برای ایجاد این تشتت‏ها و گروه گروه درست کردن‏ها.(40)