تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

شما را هشیار می‏کنم به این که از تفرقه به هر صورتی که هست پرهیز کنید، هر چیزی که موجب تفرقه می‏شود از او پرهیز کنید، هر شعاری که موجب تفرقه می‏شود از او پرهیز کنید، هر تحصنی‏که موجب تفرقه می‏شود از او پرهیز کنید، هر راهپیمائی که موجب تفرقه می‏شود از او پرهیز کنید

شما را هشیار می‏کنم به این که از تفرقه به هر صورتی که هست پرهیز کنید، هر چیزی که موجب تفرقه می‏شود از او پرهیز کنید، هر شعاری که موجب تفرقه می‏شود از او پرهیز کنید، هر تحصنی که موجب تفرقه می‏شود از او پرهیز کنید، هر راهپیمائی که موجب تفرقه می‏شود از او پرهیز کنید شما امروز احتیاج دارید به وحدت کلمه، امروز بیشتر از دیروز احتیاج دارید به فردا بیشتر از امروز این وحدت کلمه خودتان را حفظ کنید، از خدای تبارک و تعالی تبعیت کنید که فرموده است واعتصموا بحبل اللّه جمیعا ولاتفرقوا همه به ریسمان بزرگ اللّه که اسلام است بپیوندید و تفرقه نکنید تفرقه موجب این می‏شود که نتوانید مملکت خودتان را به رشدی که باید برسد برسانید، نتوانید حکومت اسلامی را به طوری‏که شایسته است در دنیا، در کشور خودتان متحقق کنید و آنها درصدد همین معنا هستند آنهائی‏که نمی‏خواهند اسلام تحقق پیدا بکند، آنهائی که نمی‏خواهند جمهوری اسلامی‏در ایران تحقق پیدا کند کشورهائی‏که از اسلام می ترسند، از جمهوری اسلامی می‏ترسند، از صدور این جمهوری اسلامی از این کشور به کشورهای دیگر می‏ترسند، آنها در صددند که شما را در بین راه متوقف کنند و نگذارند پیش بروید(52)