تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

باید توجه کنید از گویندگانی‏که پیش شما می‏آیند یا کسانی‏که در داخل شما وارد می شوند و بیخ گوش شما مسائلی را طرح می‏کنند. توجه کنید که طرح این طور مسائل، طرح تفرقه است، طرح جدا کردن یک قشر از قشر دیگر است، یا دعوت به وحدت، دعوت به انسجام است‏

نه به تبلیغات غربی گوش بکنید و نه به تبلیغات شرقی و نه به تبلیغات گروه‏های سیاسی‏که می‏خواهد ملّت را و شما را به یک راهی ببرد که آن راه، راه اسلام نیست. چشم و گوش خودتان را باز کنید. اشخاصی که با شما تماس می‏گیرند و ممکن است در بین شما نفوذ بکنند، حرف‏های آنها را درست توجه کنید، ببینید که آیا همان حرفی است که ملّت در ابتدای انقلاب می‏زند که عبارت است از وحدت کلمه و توجه به خدا و با همین وحدت کلمه شما را با این که اندک بودید در مقابل ابرقدرت‏ها بر آنها پیروز کرد و کشور شما که در طول سالیان دراز در تحت سلطه اجانب بود یا در تحت سلطه سلاطین جور بود، نجات دادند شما را و شما را مستقل کردند و دستهای دیگران را از کشور شما کوتاه کردند و سلطه آنها را از سر شما کوتاه کردند. شما باید توجه کنید از گویندگانی که پیش شما می‏آیند یا کسانی که در داخل شما وارد می شوند و بیخ گوش شما مسائلی را طرح می‏کنند. توجه کنید که طرح این طور مسائل، طرح تفرقه است، طرح جداکردن یک قشر از قشر دیگراست، یادعوت به وحدت، دعوت به انسجام است؟ اگر دیدید که گویندگان دعوت به اتحاد همه قشرهای ملّت می‏کنند، نمی‏خواهند شما را از سپاهیان جدا کنند و نمی‏خواهند سپاهیان را از شما، نمی‏خواهند شما را از روحانیین جدا کنند و نمی‏خواهند آن ها را از شما، نمی‏خواهند بین خود شما، سران شما با خود شما، تفرقه ایجاد کنند و دعوت به همان امری که خدای تبارک و تعالی دعوت فرموده است و همه را به وحدت دعوت فرموده است و به تمسک به اسلام و حبل اللّه دعوت فرموده است و از تفرقه تحذیر فرموده است. اگر گویندگان همان معنا را می‏گویند، شما بدانید که این گویندگان، اسلامی‏هستند و این حرف ها، حرف‏های اسلامی و قابل قبول، و اگر دیدید که گویندگان یا گروهی یا اشخاصی گفتارشان بر خلاف آن چیزی است که خدای تبارک و تعالی می‏فرماید که:« واعتصموا بحبل اللّه جمیع» تمام شمااعتصام به ریسمان خدا بکنید، تمام شما مامورید که تفرقه نداشته باشید. اگر دیدید اشخاصی می‏خواهند بین شما و گروهی از ملّت یا ملّت تفرقه بیندازند و دعوت بکنند به مقابله با گروهی‏از ملّت یا ملت، بدانید که این دعوت بر خلاف دعوت اسلام است و برخلاف دعوت انبیاء خداست و برخلاف دعوت خداست که شما را دعوت به اتحاد همگانه می کند.(62)